Trygg mat kontroll

Trenger du hjelp til å bygge ditt internkontrollsystem?
Vi hjelper deg slik at du tilfredstiller kravene fra mattilsynet.

Konsulenter

Våre konsulenter hjelper din bedrift til å kvalitetsikre bedriftens produksjon.

Agnethe Selvik
Charlie MacFarlane

Kursbeskrivelse

Innhold

Kurset omhandler det du trenger for å etterleve forskriftene du må følge for å lage trygg mat.

Målsetting

Målet med kurset er å gi deg nødvendig kunnskap om de regler og forskrifter som kreves av deg som driver matutsalg, kantiner, serveringssteder eller produksjonsbedrifter.

Målgruppe

Kurset retter seg til deg som har ansvar for matutsalg, kantiner, serveringssteder eller produksjonsbedrifter.

Kursinnhold

  • Internkontroll (IK-mat)
  • Mikrobiologi (bakterier, matrelatert sykdom)
  • Grunnforutsetninger (hygiene, kryssforurensing, renhold)
  • Forenklet HACCP-Studi

Når man lager mat til andre, er det viktig at ingen blir syke av maten. Derfor må man ha gode rutiner og kontroll med hvordan maten lages, oppbevares og frembys. Internkontroll er en samling i din bedrift for å sikre at regelverket etterleves, og at maten du serverer er trygg. HACCP er en metode for å finne ut hvilke farer det er særlig viktig å ha kontroll med.

Internkontroll er en samling av muntlige og skriftlige rutiner som bedriften må ha for å sikre at regelverket etterleves og at maten som serveres skal være trygg. Eksempler på dette kan være gode rutiner for renhold, personlig hygiene, kontroll med allergener og riktige temperaturer under lagring, varmebehandling og nedkjøling av mat. Disse rutinene kalles også for grunnforutsetninger. Når alle grunnforutsetningene er på plass, må man se nærmere på råvarene man bruker og produktene man lager for å kartlegge hvilke farer som kan oppstå i interne prosesser. Dette skal gjøres ved hjelp av HACCP-metoden. Når aktuelle farer er kartlagt, skal man sørge for å få farene under kontroll. Dette kan gjøres enten ved hjelp av gode rutiner for grunnforutsetningene eller ved å etablere kritiske styringspunkter (CCP).

Internkontroll (IK) og HACCP kan gjennomføres på ulike måter, men god kjennskap til regelverket og prinsippene må til for å komme i havn på en god måte. De viktigste kravene til IK og HACCP finner du i internkontrollforskriften for næringsmidler og næringsmiddelhygieneforskriften. Det er et krav i regelverket at de som driver næringsmiddelbedrifter skal ha internkontroll. Regelverket sier også at ansatte i slike bedrifter skal ha nødvendig kompetanse for å ivareta sine oppgaver. Hvor omfattende IK-mat systemet skal være, vil være avhengig av størrelsen på din bedrift, hva dere produserer og hvem dere leverer mat til.

Målgruppe

En del virksomheter velger å få hjelp av eksterne konsulentfirmaer når de skal lage internkontroll basert på HACCP.

Dette kan være lurt om man selv ikke har kunnskap om HACCP prinsippene, men det er viktig at dere sørger for at internkontrollen blir tilpasset aktivitetene i deres virksomhet. Bedriften må selv være en del av denne prosessen, og det må gis opplæring til alle ansatte, slik at de forstår bakgrunnen for rutinene som må være på plass og dermed kan utføre sine oppgaver på en god måte hver eneste gang. Mattilsynet melder om at en vanlig årsak til at internkontrollen ikke fungerer i praksis, er at de ansatte ikke har fått god nok opplæring i de rutinene som gjelder. Opplæring av ansatte i internkontroll og i fastsatte rutiner er derfor helt avgjørende for at internkontrollen skal fungere etter hensikten.