Hygieneconsult

Hygienegruppen Norge AS

Kvalitetskontroll og HACCP

For alle som håndterer mat profesjonelt er det avgjørende at maten ikke påfører
sykdom hos dem som spiser den. Små aktører som catering og storkjøkken håndterer
nødvendigvis ikke så store mengder mat, men har ofte det største ansvaret i
verdikjeden, ettersom kunden kjøper et produkt som skal være 100 % trygt å
spise slik som det blir servert. Eksempler fra media viser at dette
dessverre ikke alltid er tilfelle. De fleste aktører har en IK mat perm, men
har gjerne ikke noe eierskap til innholdet i denne. I 2010 ble det innført et krav om innføring av HACCP også for catering og storkjøkken bransjen.

Det har vist seg å være hensiktsmessig og økonomisk fornuftig å flytte fokuset fra kontroll av sluttprodukt til kontroll i selve tilberedningsprosessen. HACCP hjelper deg til å oppnå akkurat det!

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) er et verktøy som, på en systematisk og analytisk måte, skal hjelpe deg å forebygge at noe går galt. HACCP er en vitenskapelig basert internasjonalt anerkjent metode for å sikre helsemessig trygg mat for konsument. HACCP består av 7
prinsipper, hvor det legges vekt på å identifisere farer og finne egnede styringspunkter som er kritiske for å kunne sikre et trygt produkt.

Hygieneconsult vil sammen med sine samarbeidspartnere utvikle et internkontrollsystem som er tilpasset de standarder som ISO, Global GAP, eller HACCP som er egnet for den enkelte bransje.

Det er viktig at disse systemene utvikles sammen med eiere og driftsansvarlig, slik at eierskapet blir tydeliggjort tidlig. Vi vil også bistå med nødvendig opplæring av personale slik at systemene blir levende. I tillegg kan vi hjelpe med årlige revisjoner av kvalitetssystemet, hvor det vil inngå hygieneprøver og renholdskontroll.

HGiQS Food Safety Management System
HGiQS Food Safety Management System
Kvalitetsledelse

I mange bedrifter vil det ikke være rom få å ha en fulltids kvaltitsleder ansatt, og stillingen er ofte lagt inn i andre stillinger. Det kan da være utfordrende å ha et kontinuerlig fokus på kontinuerlig forbedring. Det å ha en kvalitetsleder som hele tiden søker å ha fokus på beste praksis er en stryke for enhver organisasjon. Ved å leie en kvalifisert kvalitetsleder hos Hygieneconsult er du sikret dette. Dette vil kunne frigjøre ressurser hos annet personale slik at bedriften framstår som mer strømlinjeformet. Det å ha en kvalitetsleder fra oss vil kunne over tid gi en sikkerhet for at organisasjonen til enhver tid leverer kvalitet.

En praktisk tilnærming
Revisjon

Å sikre at kvalitetssystemene med en tredejepartsrevisjon er en god måte å vedlikeholde og følge opp disse. Slike revisjoner vil ofte medføre at en slipper brannslukking i forbindelse med andre revisjoner. En slik tredjepartsrevisjon har den fordelen at en ser systemer og rutiner med nye øyne og kan da oppdager mulige forbedringer. En annen fordel er at det kan komme inn lærdom fra andre bedrifter som revisor tar med seg inn.

Hygieneconsult har lang erfaring med å gjennomføre revisjoner etter lover og forskrifter, eller etter standarder som ISO 2200, BRC og GlobalGap. Det kan være en god innvestering å få gjennomført en slik revisjon før en eventuell sertifiseringsrevisjon.